Integritetspolicy Salesgroup Stockholm AB

Vi på Salesgroup och våra dotterbolag behandlar alltid den information som anförtros oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. För att vi ska kunna hjälpa dig och du ska känna dig trygg hos oss behöver vi få in, använda och spara vissa uppgifter om dig. Vår integritetspolicy förklarar vilka av dina personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem, hur vi samlar in dem och på vilken laglig grund vi stödjer behandlingen. Den beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter. I Integritetspolicyn kan du också läsa vart du vänder dig om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Dataskyddsförordningen, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen och gäller som lag i alla EU-länder. Alla företag, organisationer och myndigheter måste följa de nya reglerna. Det främsta syftet med dataskyddsförordningen är att förbättra skyddet för dig när dina personuppgifter behandlas.

Kontaktuppgifter
Ansvarig för denna webbplats är Salesgroup Stockholm AB, Tegnérlunden 6, 113 59 Stockholm.

Uppgifter som samlas in via webbplatserna
Vi samlar in information om ditt besök på våra webbplatser. Den mesta informationen är anonym och används för statistik- och beteendeändamål för att vi ska kunna förbättra våra webbtjänster. Vi knyter inte denna information direkt till dig som person.

Genom att aktivt fylla i formulärfält och skicka in denna data till oss får vi tillgång till denna data och kan knyta den till din användning av vår webbplats. Dessa formulär är bland annat ansökningsformulär där du söker en tjänst, olika kontakt- och anmälningsformulär samt förfrågningsformulär. Vi kan även använda den data som du tillhandahåller för att personifiera webbplatsen för dig som besökare.

Den lagliga grunden för denna behandling är en intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse av att skapa förståelse för och hålla kontakt med våra besökare samt för marknadsföring.

För detta syfte använder vi LinkedIn.

Annonsering och spårning
Salesgroup använder sig av så kallade pixeltracking för våra annonspartners. Dessa är Albacross, Google Adwords, LinkedIn samt Facebook. Den lagliga grunden för denna behandling är en intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse för att tillhandahålla marknadsföring.

Att söka en ny karriär med Salesgroup
I samband med att du söker en ledig tjänst, registrerar ditt CV eller på annat sätt söker en ny karriär med hjälp av oss på Salesgroup, måste du godkänna våra villkor. Dessa är tillgängliga vid registrering.

Salesgroup är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramarna för en rekryterings- eller uthyrningsprocess – detta beror på att vi utvecklat våra processer och bestämmer hur behandlingen utformas – vilket gör att Salesgroup intar en självständig ställning i förhållande till vår uppdragsgivare. Vår uppdragsgivare är därmed personuppgiftsansvarig för den behandling som de utför.

Kandidatdatabas
Vi behandlar dina personuppgifter i vår kandidatdatas med strikt sekretess. Vi gallrar regelbundet bort inaktuella uppgifter. Se även ”Villkor för att söka ny karriär”.

Cookie info
Våra webbplatser använder cookies, både sessionscookie som lagras tillfälligt under ditt besök och därefter försvinner när du stänger din webbläsare, dels permanenta cookies som ligger kvar på din dator under en bestämd tid. Vill du inte tillåta oss att spara cookies kan du stänga av detta i din webbläsare.

Överföring till tredje land
Personuppgifter lagras och behandlas inom EU / EES, sådant tredjeland som anses av Europeiska kommissionen för att ha tillräcklig skyddsnivå eller behandlas av sådana leverantörer som har ingått sådana bindande avtal som helt uppfyller lagenligheten av överföringar till tredje land (som Privacy Shield) eller till andra leverantörer där tillräckliga skyddsåtgärder finns för att säkerställa de registrerades rättigheter.

Marknadsföring baserat på en intresseavvägning
I syfte att tillhandahålla marknadsföring om vårt tjänsteutbud kan vi komma att behandla personuppgifter avseende befintliga och potentiella kunders företrädare. Den lagliga grunden för denna behandling är en intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse av att informera om vårt tjänsteerbjudande samt erbjuda olika marknadsaktiviteter. De uppgifter som kan komma att behandlas är namn, kontaktuppgifter till arbetsplatsen samt uppgifter om avdelningstillhörighet och befattning. Du har rätt att när som helst motsätta sig denna behandling.

Genomförande av marknadsaktivitet
I de fall du aktivt har anmält sig till en marknadsaktivitet (föreläsning, event, seminarium etc) kommer Salesgroup och eventuella partners att behandla personuppgifter i den utsträckning det krävs för att genomföra aktiviteten. Den lagliga grunden för denna behandling är att den är nödvändig för att fullgöra vårt åtagande vid aktivitetsanmälan. Salesgroup kan också använda denna information för marknadsaktiviteter där den lagliga grunden är intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse av att informera om vårt tjänsteerbjudande samt erbjuda olika marknadsaktiviteter.

Varifrån samlas uppgifterna in
Namn och kontaktuppgifter till dig samlas in dels från externa adresskällor, dels från dig själv. Ytterligare uppgifter som samlas in kommer från formulär som du själv fyller i och aktivt skickar din data till oss, samt automatisk insamling för statistikändamål och användaranalys.

Dina rättigheter
Rätt till tillgång (registerutdrag)
Du har rätt att begära att få en bekräftelse från Salesgroup om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifterna i form av ett s.k. registerutdrag.

Rätt till rättelse
Om du anser att en uppgift som hänför sig till dig är felaktig eller ofullständig, har du även rätt att begära rättelse.

Rätt att motsätta sig behandling för direktmarknadsföringsändamål
Är det fråga om behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål äger du rätt att, när som helst, motsätta sig den och begära att du avregistreras från fortsatta utskick genom att anmäla detta, t.ex. genom att klicka på en avregistreringslänk i respektive utskick.

För att motsatta sig behandling inom alla utskick vänligen kontakta dpo@salesgroup.se.

Rätt att motsätta sig behandling som stödjer sig på berättigade intresse
Utöver ovanstående rättigheter har du även, i den utsträckning gällande dataskyddslagstiftning föreskriver det, rätt att motsätta sig behandlingar som stödjer sig på Salesgroups berättigade intresse. Salesgroup får dock fortsätta att behandla dina personuppgifter, trots att du har motsatt sig behandlingen, om Salesgorup har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

Rätt att begära begränsning eller radering, alternativt rätt att invända emot behandling samt dataportabilitet
Du har rätt att begära begränsning eller radering av dina personuppgifter eller rätt att invända mot behandlingen. Under vissa förutsättningar har du även rätt att få ut de personuppgifter som rör dig.
Salesgroup har dock alltid rätt att behandla personuppgifter som krävs för att vi ska fullgöra våra förpliktelser enligt lagkrav, myndighetskrav samt ingångna avtal.

Frågor och synpunkter

Vid frågor om behandlingen av personuppgifter vänligen vänd dig till oss på dpo@salesgroup.se alternativt: Dataskyddsombud, Salesgroup Stockholm AB, Tegnèrlunden 6, 11365 Stockholm.

Du har rätt att vända dig till Datainspektionen om du har klagomål kring vår behandling av personuppgifter.